Informacje wstępne

Zgodnie z profilem działalności firmy, mając na uwadze zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Antheap sp. z o.o.  pragnie poinformować, że niniejsza polityka prywatności odpowiada wymaganiom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz normom zawartym w przepisach krajowych.

Informacje przedstawione w Polityce pozwolą Państwu na szczegółowe zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych w ramach kontaktu z  Antheap sp. z o.o.  oraz korzystania z witryny internetowej https://outlookzadania.pl/

Słownik pojęć

Administrator – Administrator Danych Osobowych, podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Antheap sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa.

Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować.

EOG – Europejski Obszar Gospodarczy, strefa wolnego handlu i wspólny rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), z wyjątkiem Szwajcarii. Jest to obszar na którym odbywa się swobodny przepływ danych osobowych.

Odbiorca Danych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej (tzw. ułomną osobę prawną), organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest „stroną trzecią”.

Państwa trzecie – państwa nie wchodzące w skład EOG.

Pliki Cookies – to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami, wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

Prezes Urzędu – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, organ nadzorczy w rozumieniu RODO, który sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce.

Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych pozwalającej ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, w szczególności analizę lub prognozowanie aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której dane dotyczą – pod warunkiem, że takie działanie wywołuje skutki prawne względem tej osoby lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa.

Protokół SSL – jest protokołem sieciowym używanym do bezpiecznych połączeń internetowych, przyjęty jako standard szyfrowania na stronach WWW. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.

Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Polityka – polityka prywatności Antheap sp. z o.o.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informacja o Administratorze
Administratorem Państwa danych osobowych jest Antheap sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa (KRS: 0000651741, NIP: 5252691064, REGON: 366179509) (dalej „Administrator”).

Z Administratorem można się skontaktować poprzez tel. 517 867 011 oraz email: dane@outlookzadania.pl.

Podstawa prawna przetwarzania

Cel przetwarzaniaPodstawa prawnaOdbiorcy danychCzas przetwarzania
Udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość za pomocą formularza kontaktowego oraz e-mailaart. 6 ust. 1 lit. f tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obsłudze korespondencji.Dostawcy usług IT; Dostawcy Internetu; Dostawcy hostingu;Przez okres niezbędny do rozpatrzenia kwestii, której dotyczy przesłana wiadomość.
Działania marketingowe związane z przedstawieniem oferty handlowej na podstawie wcześniej wyrażonej zgody marketingowejArt. 6 ust. 1 lit. f tj.  prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na pozyskaniu i utrzymaniu klienta w związku z otrzymaniem zgody,  zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne i ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną..Dostawcy usług IT; Dostawcy Internetu; Dostawcy hosting;  Do czasu wniesienia sprzeciwu.
Utworzenie i rejestracja konta użytkownikaart. 6 ust. 1 lit. b i f tj. dążenie do zawarcia umowy i jej wykonania oraz prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu klientowi zarządzanie zamówionymi usługamiDostawcy usług IT; Dostawcy Internetu; Dostawcy hostingu;  Do czasu wniesienia sprzeciwu.
NewsletterArt. 6 ust. 1 lit. f tj.  prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu usług i oferty Administratora w związku z otrzymaniem zgody na prowadzenie maillingu zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne  Dostawcy usług IT; Dostawcy Internetu; Dostawcy hosting;Do czasu wniesienia sprzeciwu.
Dążenie do zawarcia i wykonania umowyart. 6 ust. 1 lit. b RODO podjęcie niezbędnych działań w celu zawarcia umowy z klientami czy też dostawcami usług.Dostawcy usług IT; Dostawcy Internetu; Dostawcy hostingu; Dostawcy usług płatniczych Kancelarie prawne i doradcy prawni;Przez czas trwania umowy, jej zakończenia oraz do czasu upływu terminu do złożenia potencjalnych roszczeń
Przyjęcie i rozpatrzenie żądania na podstawie RODOArt. 6 ust. 1 lit. c tj. obowiązek wynikający z RODO udzielenia osobie, której dane dotyczą, informacji  o działaniach podjętych w związku z żądaniemDostawcy usług IT; Dostawcy Internetu; Dostawcy hostingu- Kancelarie prawne i doradcy prawni;Do momentu przedawnienia roszczeń.
Prowadzenie statystykArt. 6 ust. 1 lit. f tj.  prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na gromadzeniu i wykorzystywaniu statystyk w celu polepszenia zakresu i jakości oferowanych usług.Dostawcy usług IT; Dostawcy Internetu; Dostawcy hostingu Dostawcy narzędzi do badania statystyk;Do czasu wniesienia sprzeciwu.

Prawa osób, których dane dotyczą
Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje szereg praw na podstawie RODO. 

Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych.

Każda jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz szeregu informacji.

Pierwszą kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu dostarczymy osobie na jej żądanie za damo. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli Państwo, zwrócą się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczą inaczej, informacji udzielimy w powszechnie stosowanej formie elektronicznej.

Prawo do sprostowania

Mają Państwo prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Mają Państwo także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo żądania usunięcia

Mają Państwo prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia swoich danych, a my mamy obowiązek bez zbędnej zwłoki je usunąć, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • Cofnęli Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej do dalszego przetwarzania;
 • Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 • Państwa dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Zgodnie z RODO, Państwa dane pomimo złożonego żądania i spełnienia powyższych przesłanek, mogą nie zostać usunięte jeśli ich przetwarzanie jest niezbędne:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego;
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo, do usunięcia danych, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo żądania do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 •  kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 •  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo, sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 •  administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • Państwo, wniosą sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania opartego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora  lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

W przypadku wniesienia sprzeciwu nie wolno nam już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyli nam Państwo, oraz mają Państwo prawo przesłać takie dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony jeżeli:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz
 •  przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Możliwość skorzystania z prawa do przenoszenia danych i przesłania ich przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, będzie zrealizowane o ile jest to technicznie możliwe.

Zgodnie z RODO, realizacja Państwa uprawnień nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Prawo do wycofania zgody

Jeśli Państwa dane są przetwarzane w oparciu o zgodę, to mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku cofnięcia zgody, mamy prawo dalej przetwarzać dane, jeśli jest to niezbędne:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego;
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo, do usunięcia danych, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do wniesienia skargi

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jak wskazuje Prezes UODO, ponieważ Prezes Urzędu jest organem kontrolującym prawidłowość stosowania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora, składający skargę w pierwszej kolejności powinien zwrócić się do administratora w celu realizacji swoich uprawnień.

Bezpośredni link do strony Urzędu Ochrony Danych Osobowych w celu złożenia skargi;

https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

Bezpieczeństwo korzystania z witryny

Informujemy, że Antheap sp. z o.o.  stosuje adekwatne środki techniczne oraz organizacyjne mające na celu zapewnienie maksymalnego poziomu ochrony osobom korzystającym ze  strony internetowej firmy i przekazującym swoje dane osobowe za pomocą formularza kontaktowego.

W celu zagwarantowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa korzystania ze strony jest ona zabezpieczona kodem SSL.

Strona może zawierać odpowiednie odnośniki do innych stron internetowych (stron www) lub innych środków przekazu (radio, telewizja, prasa, reklama przestrzenna, etc.). W związku z powyższym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązywać będą na tych stronach lub w takich środkach przekazu Administrator nie odpowiada za dostępność jakichkolwiek usług lub towarów udostępnianych za pomocą stron internetowych lub innych środków przekazu, do których odnośniki mogą znaleźć się na stronie.

Administrator nie odpowiada także za jakiekolwiek szkody wynikające, lub mogące wyniknąć, w związku z korzystaniem z takich stron internetowych lub środków przekazu.

Pliki Cookies

Korzystając ze strony internetowej https://outlookzadania.pl/ akceptujecie Państwo pliki cookies, które umożliwiają prowadzenie witryny internetowej Antheap sp. z o.o.  Wykorzystywane przez nas pliki cookies wchodzą w skład rozwiązania Google Tag Manager.

Pliki cookies, które związane są z utrzymaniem strony internetowej i prowadzeniem statystyk nie zawierają w sobie danych osobowych, zatem nie stanowią przedmiotu regulacji związanej z przepisami RODO i przepisami pokrewnymi z tym rozporządzeniem. Są jednak niezbędne do zapewnienia poprawnej funkcjonalności strony internetowej Administratora.

Pliki cookies, które odpowiadają za prowadzenie działań reklamowych mogą powodować zapamiętywanie preferencji Użytkownika, co do wyboru określonego rodzaju usług Administratora i mogą zawierać dane osobowe. Jednak tego typu pliki cookies Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować poprzez konfigurację strony lub przeglądarki, o czym Administrator informuje szczegółowo poniżej.

Dane pozyskane przez wskazaną usługę – Google Tag Manager przetwarzane są do kraju dostawcy produktu, czyli Stanów Zjednoczonych.  W celu zasięgnięcia szczegółowej informacji na temat wykorzystywanego rozwiązania oraz zapewnienia legalności przetwarzania po stronie dostawcy usługi firmy Google LLC zapraszamy do kliknięcia w poniższy link:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Wykorzystujemy pliki cookies w następujących celach:

– utrzymania i poprawności działania usług witryny

– prowadzenia statystyki użytkowników odwiedzających witrynę

– dostosowania marketingu usług pod preferencje Użytkownika

Mogą Państwo tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. W przypadku braku akceptacji wykorzystywania plików cookies odpowiadający za utrzymanie strony, poprawność działania strony internetowej Administratora może zostać ograniczona lub nawet całkowicie zablokowana.

Zamieszczamy poniżej instrukcję do konfiguracji w każdej z przeglądarek.

Internet Explore

Microsoft Edge

Mozilla Firefox

Chrome

Opera

Safari

Postanowienia końcowe

Korzystanie z witryny internetowej https://outlookzadania.pl/ oraz podawanie swoich danych osobowych w formularzach jest całkowicie dobrowolne. W niektórych przypadkach podanie danych może być niezbędne dla realizacji określonego celu.

Antheap sp. z o.o.  zastrzega prawo do możliwości zmiany Polityki w dowolnym momencie ze względu na zakres oferowanych  usług oraz do adaptacji nowelizowanego prawa. W każdym przypadku, o ile będzie to możliwe, postaramy się Państwa poinformować o aktualizacji Polityki przed jej wprowadzeniem. 

Ostatnia aktualizacja Polityki prywatności 06/11/2020.

Informujemy, iż korzystamy z plików cookies, które umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie i utrzymanie strony. Za Państwa zgodą wykorzystujemy marketingowe pliki cookies tj. korzystamy z informacji zapisanych za ich pomocą na Państwa urządzeniach końcowych (np. laptopie, tablecie i telefonie), w celu optymalizacji treści dostępnych na naszej stronie. Pliki cookies mogą Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej (więcej informacji o tym w Polityce prywatności Antheap sp. z o.o.) Klikając przycisk „Akceptuję” wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Antheap sp. z o.o. danych, zbieranych za pomocą marketingowych plików cookies do celów wskazanych powyżej. W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej informacji o prawach, które Państwu przysługują oraz sposobach przetwarzania danych znajduje się w Polityce prywatności Antheap sp. z o.o.) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close