Regulamin sprzedaży Timesheets for Outlook

ROZDZIAŁ I – DEFINICJE

1. Na użytek niniejszego regulaminu:  

 1. „Sprzedawca” – oznacza twórcę oferowanego rozwiązania informatycznego – Antheap sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa (KRS: 0000651741, NIP: 5252691064, REGON: 366179509) 
 2. „Produkt” – oznacza rozwiązanie informatyczne instalowane na komputerach Użytkowników (tzw. on premise) pod nazwą handlową Timesheets for Outlook – system dla prawników do automatycznego generowania zestawień czynności, opisany szczegółowo na stronie internetowej https://outlookzadania.pl/
 3. „Regulamin” – oznacza niniejszy dokument.  
 4. „Formularz zamówienia” – oznacza formularz dostępny na stronie Sklepu, pozwalający na złożenie zamówienia.  
 5. „Sklep” – oznacza sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym https://outlookzadania.pl/ świadczący usługi sprzedaży Produktu drogą elektroniczną. 
 6. „Strony” – oznacza łącznie Sprzedawcę i Użytkownika. 
 7. „Użytkownik” – oznacza  podmiot korzystający z Produktu na podstawie wykupionej licencji lub w ramach okresu próbnego.  
 8. ,,System teleinformatyczny” – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460) 
 9. ,,Sieć telekomunikacyjna” – systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, a także inne zasoby, w tym nieaktywne elementy sieci, które umożliwiają nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju; 
 10. „Konto Użytkownika” – oznacza wydzielone miejsce w Systemie teleinformatycznym Sklepu, w którym gromadzone są informacje (dane) dotyczące Użytkownika, do którego Konto należy, oraz zapewniające możliwość korzystania z usług świadczonych przez Sklep.  
 11. „Rejestracja” – oznacza czynność polegająca na podaniu przez Użytkownika jego danych oraz dokonania akceptacji niezbędnych w celu założenia Konta. 
 12. ,,Umowa sprzedaży” – umowa sprzedaży licencji na Produkt, zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – w Sklepie Internetowym. 
 13. ,,Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

ROZDZIAŁ II – POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu. 
 2. Sprzedawca jest właścicielem oferowanego Produktu, jak i administratorem Sklepu.  
 3. Regulamin określa zasady sprzedaży Produktu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów z Użytkownikami oraz tryb postępowania reklamacyjnego.  
 4. Każdy Użytkownik korzystający z usług oferowanych przez Sklep, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 
 5. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przed skorzystaniem z usług oferowanych przez Sklep, jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków przez Użytkownika, bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.

ROZDZIAŁ III – WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU I USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ  

 1. Sprzedawca świadczy sprzedaż Produktu na rzecz Użytkowników na warunkach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie. 
 2. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Sklepu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz w sposób odpowiadający charakterowi działalności Sklepu. 
 3. Zamówienie Produktu jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że: 
  1. informacje podawane przez Użytkownika są zgodne z prawdą;  
  2. Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść oraz że jest mu wiadome, że zamówienia składane w serwisie Sklepu są odpłatne (dotyczy także wersji próbnej Produktu po wygaśnięciu okresu próbnego). Akceptacja Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie obowiązkowego pola.  
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do Systemów teleinformatycznych Sprzedawcy treści, które mogłyby: spowodować zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Sprzedawcy lub innych podmiotów, które biorą bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną; naruszać dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub takie, które w jakikolwiek sposób naruszałyby przepisy obowiązującego prawa bądź dobre imię Sprzedawcy.  
 5. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mających na celu utrudnienie, destabilizację działalności Sklepu lub utrudnienie korzystania z Sklepu innym Użytkownikom. 
 6. Korzystanie z Sklepu odbywa się przy wykorzystaniu Systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez Sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U. 2020 poz. 344). 
 7. Zamówienie składane na stronie Sklepu przez Użytkownika wymaga: 
  1. dysponowania systemem teleinformatycznym umożliwiającym korzystanie z sieci Internet (komputer stacjonarny, laptop, telefon komórkowy typu smartfon, tablet);  
  2. połączenia z siecią Internet; 
  3. posiadania konta e-mail.  
 8. W razie prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego Sklepu, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikowi korzystania z usług oferowanych przez Sklep, szacowany (przybliżony) termin tych prac i przewidywany czas ich trwania będzie każdorazowo publikowany na stronie Sklepu. 
 9. Dostęp do informacji o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług świadczonych przez Sklep jak i zagrożeniach związanych ze świadczeniem tych usług Sprzedawca będzie realizował poprzez stronie internetowej Sklepu. 
 10. Użytkownik powinien zweryfikować parametry swoich komputerów z informacjami podanymi na Stronie, żeby sprawdzić czy Produkt będzie działał w infrastrukturze Użytkownika. 

ROZDZIAŁ IV – REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. Rejestracja w systemie i założenie Konta Użytkownika następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Sklepu poprzez klikniecie klawisza „Logowanie/Rejestracja”, a następnie klawisza „Rejestracja” oraz podanie następujących danych: 
  1. imienia i nazwiska Użytkownika;  
  2. adresu e-mail;   
  3. numeru telefonu (opcjonalnie); 
  4. nazwy Użytkownika będącego przedsiębiorcą wraz z numerem NIP.  
 2. Do zarejestrowania Konta w Sklepie wymagane jest wskazanie przez Użytkownika unikalnego loginu w postaci adresu e-mail oraz zabezpieczającego go hasła. Hasło musi składać się z co najmniej 12 znaków w tym zawierać przynajmniej jedną małą i wielką literę, cyfrę oraz znak specjalny.  
 3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy, Użytkownik otrzyma, na email wskazany w formularzu rejestracyjnym, link potwierdzający założenie konta.  
 4. Rejestrację uznaje się za zakończoną z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika faktu rejestracji poprzez kliknięcie na link umieszczony w mailu wysłanym ze strony Sprzedającego do Użytkownika, o którym mowa w punkcie 3 powyżej. 
 5. Rejestracja w Sklepie wymaga potwierdzenia zapoznania się i akceptacji Regulaminu poprzez zaznaczenie właściwego okienka znajdującego się na dole formularza rejestracyjnego. Osoba, która nie zgadza się z treścią Regulaminu i go nie akceptuje, nie ma możliwości założenia Konta Użytkownika.  
 6. Usunięcie Konta Użytkownika można wykonać poprzez przesłanie takiego żądania do administratora strony.

ROZDZIAŁ V – ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ i PŁATNOŚCI 

 1. Na podstawie i na warunkach niniejszego Regulaminu zawierana jest przez Strony Umowy sprzedaży.  
 2. Warunkiem złożenia zamówienia i skorzystania z usług oferowanych przez Sklep jest akceptacja i przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.  
 3. Użytkownik ma możliwość zamówienia Produktu na dwa sposoby: 
  1. bez rejestracji, za pomocą dostępnego na stronie Sklepu formularza zamówienia;  
  2. z rejestracją i założeniem Konta Użytkownika 
 4. Złożenie zamówienia Produktu zarówno za pomocą formularza zamówienia, jak i przez Konto Użytkownika następuje poprzez podanie niezbędnych danych osobowych dla celów związanych z dążeniem do realizacji zawarcia umowy przez dobrowolne działanie Użytkownika. W przypadku osób fizycznych wymagane dane to: imię i nazwisko, adres poczty e-mail oraz opcjonalnie numer telefonu. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo wymagany jest numer NIP.  
 5. Poza informacjami określonymi w pkt 4 powyżej, Użytkownik musi wybrać z rozwijanej listy, który pakiet Produktu go interesuje, liczbę użytkowników oraz zaznaczyć pole ,,Akceptuję Regulamin”. Użytkownik nie ma obowiązku wyrażania zgód marketingowych. Jest to opcja fakultatywna mająca na celu umożliwienie Sprzedawcy przedstawienia Użytkownikowi nowych ofert oraz usług Sprzedawcy.  
 6. Forma realizacji płatności następuje poprzez zautomatyzowaną formę płatności elektronicznej.  Narzędziem wykorzystywanym przy wykonaniu przelewu online jest platforma TPay. 
 7. Po złożeniu zamówienia, Użytkownik otrzyma automatyczną wiadomość wysłaną od Sprzedawcy i zawierającą potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.  
 8. Zamówienie uznaje się za złożone z chwilą zaksięgowania płatności z tytułu realizacji zamówienia na rachunku Sprzedawcy. 
 9. Po zaksięgowaniu środków zostanie wysłana do Użytkownika email z linkiem do pobrania Produktu.  
 10. W przypadku zamówienia więcej niż jednej licencji, termin realizacji zamówienia zależy od rodzaju wybranego pakietu oraz wielkości jednostki, w której Produkt ma funkcjonować. Sprzedawca każdorazowo poinformuje Użytkownika o potencjalnym zakresie czasowym dla realizacji zamówienia.  
 11. W celu realizacji zamówienia Sprzedawca w razie potrzeby ze strony klienta skontaktuje się bezpośrednio z Użytkownikiem, w celu ustalenia szczegółów dotyczących wdrożenia Produktu. Do uruchomienia licencji niezbędne będą emaile od wszystkich użytkowników.  
 12. O wszelkich zmianach statusu realizacji zamówienia Użytkownik jest każdorazowo informowany w drodze wiadomości e-mail przesyłanych na podany przez Użytkownika adres mailowy.  
 13. Sprzedawca po otrzymaniu wpłaty na konto wystawi fakturę VAT potwierdzającą wpłynięcie środków i przystąpienie do realizacji zamówienia. 

ROZDZIAŁ VI – ROZWIĄZANIE UMOWY, PRAWO ODSTĄPIENIA.

 1. Sprzedawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usług na rzecz Użytkownika w przypadku wykorzystywania Produktu w sposób sprzeczny z Regulaminem, w sytuacji naruszenia praw licencyjnych lub z innego istotnego powodu stanowiącego naruszenie zawartej umowy.
   
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu świadczonych usług i oferowanych Produktów oraz ich cen, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przez Użytkownika przed publikacją zmian na stronie Sklepu, winny zostać wykonane na uprzednio obowiązujących zasadach.

ROZDZIAŁ VII – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1.  W terminie 90 dni od dnia dostarczenia zamówionych Produktów Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie lub drogą elektroniczną.  
 2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 90 dni od dnia, w którym Użytkownik otrzymał od Sprzedawcy gotowy do wykorzystania Produkt. Przesłanie przez Sprzedawcę Produktu do instalacji jest równoznaczne z chwilą przekazania Produktu Użytkownikowi. 
 3. W celu wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, należy poinformować o powyższym Sprzedawcę poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia o decyzji odstąpienia od umowy na adres mailowy Sprzedawcy lub poprzez oświadczenie na piśmie na adres Sprzedawcy.   
 4. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, należy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Użytkownikowi prawa odstąpienia od umowy, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wskazanego powyżej w pkt. 1. W tym celu można wykorzystać wzór w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ VIII – REKLAMACJE I GWARANCJE. 

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć w ramach realizowanych zamówień Produkt nie obarczony wadami. 
 2. Użytkownicy mogą składać reklamacje dotyczące Produktu dostarczanego przez Sprzedawcę. 
 3. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: outlookzadania@heap.pl. Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Użytkownika oraz danych kontaktowych składającego reklamacji.  
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Sprzedawca w tym terminie powiadamia reklamującego o przyczynach opóźnienia, a także przewidywanym, niezbędnym terminie rozpatrzenia reklamacji. 
 5. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Użytkownikowi przysługuje praw do żądania usunięcia wady; brak informacji oznacza akceptacje reklamacji.

ROZDZIAŁ IX – PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. 

 1. Administratorem danych Użytkownika jest Sprzedawca – Antheap sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa (KRS: 0000651741, NIP: 5252691064, REGON: 366179509). 
 2. Sprzedawca przetwarza dane wyłącznie tych Użytkowników, którzy dobrowolnie przekazali swoje dane osobowe za pomocą formularza zamówienia lub przy rejestracji konta. Mają oni prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia z bazy danych. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo danych osobowych przy ich przetwarzaniu. Sprzedawca nie udostępnia zebranych danych osobowych innym podmiotom, za wyjątkiem sytuacji, gdy będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa lub na żądanie uprawnionych organów. 
 3. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych oraz praw przysługujących Użytkownikom można odnaleźć w dokumencie Polityki Prywatności Administratora znajdującej się pod linkiem https://outlookzadania.pl/polityka-prywatnosci/

ROZDZIAŁ X – OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

 1.  Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, audiowizualnych oraz rozwiązań technicznych zastosowanych na stronie internetowej Sklepu przysługują Sprzedawcy.  
 2. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa w tym zakresie. 
 3. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie chociażby w części treści Sklepu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.  
 4. Całość warunków, na jakich Użytkownik ma możliwość wykorzystywania Produktu znajduje się w dokumencie Licencji załączonej do Produktu, w momencie jego instalacji. 

ROZDZIAŁ XI   -ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie Usług. 
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na konfigurację techniczną sprzętu, za pomocą którego przegląda strony Sklepu, pewne funkcje Sklepu mogą być dla niego niedostępne. 
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Sklepu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Sklepu, o czym uprzednio uprzedzi (o ile będzie to możliwe), umieszczając stosowną informację na stronie Sklepu. 
 4. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do wartości Umowy sprzedaży.

ROZDZIAŁ XII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Regulamin z załącznikami udostępniony jest przy tym w takiej formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalanie, przechowywanie, odtwarzanie i wykonywanie wydruków. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i załączników przed zawarciem umowy o świadczenie usług za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. 
 2. Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania na stronie internetowej https://outlookzadania.pl/. 
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie oraz załącznikach do tego Regulaminu z zachowaniem warunków i okresu wypowiedzenia, o których mowa poniżej. 
 4. Zmiany Regulaminu mogą dotyczyć między innymi rozszerzenia funkcjonalności Sklepu, dostępnych dla Użytkowników funkcji Sklepu, jak również innych postanowień Regulaminu i załączników. 
 5. Sprzedawca wprowadzając zmiany w Regulaminie lub załącznikach do Regulaminu, poinformuje o niej Użytkowników poprzez umieszczenie takiej informacji na stronie Sklepu. 
 6. Zmieniony Regulamin lub zmiany do Regulaminu bądź jego załączników będą obowiązywać po ich opublikowaniu, w terminie wskazanym przez Sprzedawcę w zmienionym Regulaminie, nie krótszym niż 14 dni. Powyższe nie dotyczy zmian o charakterze technicznym (w tym poszerzenia funkcjonalności Sklepu) o ile zmiany te nie wpłyną na pogorszenie sytuacji Użytkownika. Zmiany o charakterze technicznym, o których mowa w zdaniu poprzedzającym wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Sklepu lub w innym terminie wskazanym przez Sprzedawcę. Zmiany Regulaminu lub załączników do Regulaminu wynikające ze zmiany przepisów powszechnie obowiązujących wchodzą w życie z dniem wejścia w życie tych przepisów. 
 7. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy i są wiążące. 
 8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 
 9. Strony oświadczają, iż będą dążyły do rozstrzygnięcia drogą polubowną wszelkich sporów wynikających z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu. W razie braku porozumienia, spory rozpatrywane będą przez sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.).

Informujemy, iż korzystamy z plików cookies, które umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie i utrzymanie strony. Za Państwa zgodą wykorzystujemy marketingowe pliki cookies tj. korzystamy z informacji zapisanych za ich pomocą na Państwa urządzeniach końcowych (np. laptopie, tablecie i telefonie), w celu optymalizacji treści dostępnych na naszej stronie. Pliki cookies mogą Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej (więcej informacji o tym w Polityce prywatności Antheap sp. z o.o.) Klikając przycisk „Akceptuję” wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Antheap sp. z o.o. danych, zbieranych za pomocą marketingowych plików cookies do celów wskazanych powyżej. W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej informacji o prawach, które Państwu przysługują oraz sposobach przetwarzania danych znajduje się w Polityce prywatności Antheap sp. z o.o.) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close